Osuuskauppa Maakunnan toimintakertomus 2023


08.05.2024

S-ryhmän kehitys 1.1. – 31.12.2023

S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) tytäryhtiöineen. S-ryhmän veroton vähittäismyynti vuonna 2023 oli 14 208 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 5,5 prosenttia.

S-ryhmässä oli joulukuun lopussa 2 007 toimipaikkaa, kun niitä oli 1 984 edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Alueosuuskauppoja oli 19 ja paikallisosuuskauppoja kuusi.

S-ryhmän bonusjärjestelmään kuuluviin osuuskauppoihin liittyi vuoden 2023 aikana 113 780 uutta asiakasomistajaa. Osuuskauppojen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 2 577 010.

S-ryhmän investoinnit olivat 667 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna olivat 557 miljoonaa euroa.

S-ryhmän yhteenlaskettu konsolidoimaton tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 474 miljoonaa euroa voitollinen, kun tulos edellisenä vuonna oli 314 miljoonaa euroa.

Osuuskauppojen yhteenlaskettu tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 401 miljoonaa euroa voitollinen, kun se edellisenä vuonna oli 309 miljoonaa euroa. SOK-yhtymän tulos ennen veroja (IFRS) oli 73 miljoonaa euroa voitollinen, kun se edellisenä vuonna oli 5 miljoonaa euroa voitollinen.

Osuuskauppa Maakunnan toimintaympäristön kehitys ja riskit

Osuuskauppa Maakunnan vuoden 2023 toimintaympäristössä muutokset olivat maltillisia. Koronapandemian jälkeinen paluu normaaliin vahvisti matkailu- ja ravitsemiskauppaa kasvattaen sekä liikevaihtoa että tulosta. Voimakas inflaation kasvu, jonka yhtenä osatekijänä oli Venäjän hyökkäys Ukrainaan, heikensi selkeästi kotitalouksien ostovoimaa. Heikentynyt ostovoima näkyi etenkin käyttötavarakaupassa, jossa tulos heikentyi vuoteen 2022 verrattuna. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla myös päivittäistavarakaupassa oli havaittavissa asiakkaiden ostokäyttäytymisessä siirtymistä edullisempiin tuotevaihtoehtoihin. Vuoden 2023 loppupuolella Kesko avasi Paltamoon uuden K-marketin. Muutoin Maakunnan kilpailukentässä ei vuonna 2023 tapahtunut merkittäviä muutoksia. Pitkällä aikajänteellä Maakunnan riskit liittyvät edelleen väestömäärän supistumiseen, väestön ikääntymiseen ja keskimääräistä alempaan ostovoiman määrään asukasta kohden. Lisäksi työvoiman saatavuudessa on näköpiirissä haasteita kaikilla toimialoilla.

Osuuskauppa Maakunnan taloudellinen asema ja tulos

Osuuskauppa Maakunnan liikevaihto toteutui 215,5 miljoonan euron suuruisena. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 13,3 miljoonaa euroa (6,6 %). Liikevaihto kasvoi polttonestetoimialaa lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla.

Vuoden 2023 ylijäämä rahoituserien jälkeen oli 9,5 miljoonaa euroa (4,4 % liikevaihdosta). Ylijäämä kasvoi edellisestä vuodesta 1,0 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden ylijäämä oli 4,2 prosenttia liikevaihdosta.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,8 prosenttia ja omavaraisuusaste 80,3 prosenttia. Edellisenä vuonna sijoitetun pääoman tuotto oli 10,5 prosenttia ja
omavaraisuusaste 80,1 prosenttia.

Taloudellisen aseman kehitystä kuvaavat tunnusluvut ilmenevät tilinpäätöksen liitetiedoista.

Ympäristöasiat

Ympäristöasioissa Osuuskauppa Maakunta noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja on sitoutunut S-ryhmän keväällä 2020 julkaistuun ilmastotavoitteeseen. Kunnianhimoisen tavoitteen mukaisesti ilmastopäästöjä vähennetään 90 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Vuonna 2025 toiminnan on tarkoitus olla hiilinegatiivista eli sitoa ilmasta enemmän hiiltä kuin sinne tuottaa. Toiminnassa, hankinnoissa, kiinteistöjen ylläpidossa ja rakentamisessa pyritään mahdollisimman hyvään energiatehokkuuteen hyödyntäen uusinta teknologiaa ja ohjeistuksia sekä käyttämään uusiutuvaa energiaa.

Osuuskauppa Maakunnalla on toiminnassa seitsemän aurinkosähkövoimalaa, jotka sijaitsevat Prismassa ja ABC Lohtajan liikenneasemalla sekä Suomussalmen, Kuhmon, Hyrynsalmen, Komiahon ja Vuokatin Smarketeissa. Aurinkovoimalat tuottavat merkittävän osan kyseisten toimipaikkojen sähköenergiasta. Yhteensä noin 3300 aurinkopaneelia sisältävät järjestelmät tuottavat noin 50 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuisen kulutuksen verran päästötöntä sähköenergiaa. S-ryhmän sähköenergiaa toimittavan S-voiman sähköntuotannosta noin 80 prosenttia on tuulivoimaa.

Kaikkien toimipaikkojen valaistus on pääosin uudistettu energiatehokkaammaksi led-valaisimilla. Toimipaikkojen talotekniikan järjestelmien ja lämmöntalteenoton tehostaminen on sisältynyt myymälöissä tehtävien toiminnallisten ja teknisten uudistusten yhteyteen. Kaikki kiinteistöt ovat kulutusseurantajärjestelmän piirissä.

Vuoden 2023 aikana kylmäjärjestelmiä uudistettiin ja rakennettiin energiatehokkaiksi hiilidioksidijärjestelmiksi kahdessa S-marketissa (Vuokatti ja Hyrynsalmi). Jo aiemmin vastaavat uudistukset on tehty kahdessatoista myymälässä. Viimeiset kolme myymälää on tavoitteena uudistaa vuoden 2024 aikana.

Liiketoiminnassa syntyvät jätteet lajitellaan toimipaikoissa ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti. Asiakkaiden osallistumista omien jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn ja kierrätykseen helpottavat seitsemän marketin yhteydessä toimivat lajiteltujen jätteiden keräyspisteet.

Sähköautojen ABC latausasemaverkostoa laajennettiin vuoden 2023 aikana kolmeen toimipaikkaan (S-market Paltamo, S-market Puolanka ja Sale Vuolijoki). Latausasemaverkosto kattaa kaikki Kainuun kunnat lukuun ottamatta Ristijärveä. Latausasemaverkostossa on yhteensä 88 latauspistettä. Kaikilla asemilla voi ladata enimmillään 150 kW teholla. Vuoden 2024 aikana verkostoa tullaan kehittämään kasvattamalla lataustehoa osassa asemia.

Liikevaihdon kehitys toimialoittain

Osuuskaupan 215,5 miljoonan euron liikevaihdosta 1,2 miljoonaa euroa oli vuokra- ja muita palvelutuottoja. Loppuosa jakaantui toimialoittain seuraavasti (suluissa kehitys edellisestä vuodesta):

  • päivittäis- ja käyttötavarakauppa 159,6 M€ (+ 8,3 %)
  • polttonestekauppa 36,8 M€ (- 5,0 %)
  • matkailu- ja ravitsemiskauppa 17,9 M€ (+ 19,3 %)

Investoinnit ja käyttöomaisuuden myynnit

Tilikauden suoriteperusteiset investoinnit olivat 10,1 miljoonaa euroa (4,7 prosenttia liikevaihdosta). Vuonna 2022 investoinnit olivat 13,0 miljoonaa euroa (6,4 prosenttia liikevaihdosta).

Vuonna 2023 tehtiin Prisman ravintolamaailman ja liiketilojen muutos, jossa Pizza & Buffa, Hesburger ja Kaema Cafe saivat uudet toimitilat Prismakeskuksessa. Samalla Prisman infon ja S-Pankin asiakaspalvelupisteen tilat uudistettiin. S-market Vuokattiin ja S-market Hyrynsalmelle tehtiin mittavat investoinnit energiatehokkuuden parantamiseen. ABC-latausasemaverkosto laajennettiin koko Kainuun kattavaksi rakentamalla kolme uutta sähköautojen latausasemaa. Lisäksi toimipaikkaverkostossa toteutettiin useita pienempiä korjaus- ja uudistusinvestointeja.

Olennaisia käyttöomaisuuden myyntejä ei ollut (50 T€).

Maksuvalmius ja rahoitus

Maksuvalmius oli koko vuoden hyvä. Nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat +0,3 prosenttia, kun ne edellisenä vuonna olivat +0,01 prosenttia. Osuuskaupan likvidit varat olivat vuoden lopussa 16,3 miljoonaa euroa, kun ne edellisen vuoden lopussa olivat 9,4 miljoonaa euroa.

Asiakasomistajuus

Vuoden aikana Osuuskauppa Maakuntaan liittyi 1 367 uutta asiakasomistajaa. Vuoden 2023 lopussa asiakasomistajia oli yhteensä 35 440, joka on 338 enemmän kuin vuotta aiemmin. Bonusmyynti oli 184,0 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen 11,0 miljoonaa euroa. Bonusmyynnin osuus kokonaismyynnistä oli 70,6 prosenttia. Kainuulaistalouksista 83,3 prosentilla on S-Etukortti. Jäsentaloudet saivat Bonuksia yhteensä 7,1 miljoonaa euroa, joka on 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Osuuksien pääasiallisia määräyksiä

Osuuskunnalla on yksi osuuslaji. Osuuksiin ei liity erityisehtoja.

Osuuspääoma koostuu jäsenten maksamien osuuspääomaan kirjattujen osuusmaksujen yhteenlasketusta määrästä osuuskauppaan. Vuoden 2015 alusta lähtien sekä jäseneksi liittyneiden että takaisin maksetut osuusmaksut on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sisältyvään osuusmaksurahastoon.

Tilikauden aikana on palautettu osuuskunnan sääntöjen mukaisesti eronneille tai erotetuille jäsenille heidän maksamansa osuusmaksut välittömästi. Palautettujen osuusmaksujen lukumäärä oli 1 029 kpl ja osuus kaikista osuuksista 2,9 prosenttia. Palautettuja osuusmaksuja vastaavat osuudet on mitätöity. Osuudesta maksettu vastike vastaa jäsenen eroamishetkellä kertynyttä osuusmaksua, joka täyteen maksaneilla jäsenillä on 100 euroa. Palautettujen osuusmaksujen yhteismäärä oli 100 174,66 euroa.

Asiakasomistajien kokonaislukumäärä 31.12.2023 oli 35 440, jossa on lisäystä edellisvuoteen verrattuna 1,0 prosenttia.

Henkilöstö

Vuoden 2023 lopussa Osuuskauppa Maakunta työllisti suoraan 501 henkilöä, joka on 27 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstöstä on
kokoaikaisia 22,2 prosenttia ja osa-aikaisia 77,8 prosenttia. Henkilöstö jakautui toimialoille seuraavasti:

  • päivittäis- ja käyttötavarakauppa 340
  • matkailu- ja ravitsemiskauppa 142
  • muu palvelutoiminta 19

Suoriteperusteiset palkat olivat 15,9 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuonna ne olivat 14,4 miljoonaa euroa ja toissa vuonna 13,8 miljoonaa euroa. Koko henkilöstö on tulospalkkauksen piirissä. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 35,7 vuotta.

Henkilöstötutkimusyhtiö Eezy Flow myönsi Osuuskauppa Maakunnalle Suomen innostavimmat työpaikat-tunnustuksen syksyllä 2023 tehdyn työyhteisötutkimuksen perusteella.

Operatiiviset tulokset toimialoittain

Toimialojen ja tulosyksiköiden operatiiviset tulokset on laskettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuitenkin niin, että sisäinen korkokanta on 1,3 prosenttia.

Päivittäis- ja käyttötavarakaupan operatiivinen tulos oli 5,1 miljoonaa euroa, joka on 3,2 prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 2022 operatiivinen tulos oli 4,8 miljoonaa euroa (3,3 prosenttia liikevaihdosta).

Polttoneste- ja sähkölatauskaupan operatiivinen tulos oli 0,9 miljoonaa euroa, joka on 2,4 prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 2022 tulos oli 1,5 miljoonaa euroa (4,0 prosenttia liikevaihdosta).

Matkailu- ja ravitsemiskaupan operatiivinen tulos oli 1,3 miljoonaa euroa, joka on 7,2 prosenttia liikevaihdosta. Vuoden tulos oli 0,5 miljoonaa euroa (3,1 prosenttia liikevaihdosta).

Toimintaympäristön kehitys

Toimintaympäristön volatiilisuus jatkuu ja kasvaneet geopoliittiset jännitteet ovat varjostaneet taloutta koko vuoden ajan niin maailmalla, Euroopassa kuin Suomessa. Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen ja Lähiidän konflikti lisäävät globaalisti epävarmuutta talouden näkymistä ja tulevasta kehityksestä.

Suomen taloudessa oli alkuvuodesta vielä varsin suotuisiakin merkkejä, kun työllisyys oli korkealla tasolla ja pandemian jälkeen erityisesti palveluille riitti kysyntää. Loppuvuotta kohden talouden yleiskuva alkoi rakentamisen hyytymisen vanavedessä synkentyä nopeasti ja Suomi lähti vuoteen 2024 taantumassa. Kuluvana vuonna talouden odotetaan kuitenkin yleisesti piristyvän muun muassa inflaation hidastumisen, ennakoitujen korkojen laskun ja kotitalouksien tulokehityksen parantaessa ostovoimaa.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat kohosivat Suomessa keskimäärin 6,2 prosenttia vuonna 2023. Kuluttajahintojen nousu on hidastunut selvästi alkuvuoden huippulukemista. Inflaatiota on hidastanut erityisesti energian, öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen lasku. Myös elintarvikkeiden hintojen nousu on hidastunut jo useita kuukausia peräkkäin. Valtiovarainministeriö arvioi joulukuun ennusteessaan Suomen inflaation jatkavan edelleen hidastumista kahteen prosenttiin vuonna 2024. Inflaation odotetaan painuvan alle kahden prosentin vuosina 2025 ja 2026.

Valtiovarainministeriön mukaan Suomen bruttokansantuote (BKT) supistui 0,5 prosenttia vuonna 2023. Korkea korkotaso ja hintojen nousu kurittivat kuluttajien ostovoimaa ja kasvattivat yritysten kustannuksia. Vaikutukset näkyivät niin yksityisen kulutuksen kuin koko talouden heikossa kehityksessä. Kuluvana vuonna suhdanteen odotetaan kääntyvän jälleen suotuisammaksi ja Suomen BKT:n kasvavan 0,7 prosenttia. Kasvu vauhdittuu 2,0 prosenttiin vuonna 2025 ja 1,6 prosenttiin vuonna 2026.

Kuluttajien ostovoiman heikentyminen vaikutti myös Suomen vähittäiskauppaan, jossa myynnin volyymi jäi hieman edellisvuotta matalammaksi.

Matkailu- ja ravitsemisalaa vaikeuttavat vähittäiskaupan tavoin kuluttajien heikentynyt ostovoima ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset.

Alkaneen vuoden näkymät

Vuoden 2024 näkymät ovat erityisesti alkuvuoden osalta haastavat ja ilmassa on paljon epävarmuuksia. Talouden yleinen heikentyminen, kasvaneet kustannukset ja tulevaisuuden epävarmuudet lisäävät kuluttajien ja yritysten varovaisuutta. Taantumasta ei kuitenkaan odoteta pitkäkestoista. Pidemmällä aikavälillä inflaatio on hidastumassa ja myös korkojen odotetaan kääntyvän laskuun, mikä parantaa kotitalouksien ostovoimaa. Suomen BKT:n uskotaan kääntyvän kasvuun jo kuluvan vuoden aikana.

Kansalaisten epävarmuus tulevasta kehityksestä näkyy alkaneena vuonna heikkona luottamuksena niin omaan kuin Suomen talouteen, mikä osaltaan saattaa vaimentaa kulutuskysyntää. Lisäksi työmarkkinoiden turbulenttisuus tuo omat haasteensa alkuvuodelle.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan osalta alkuvuoden kysynnän odotukset ovat paremmat kuin edellisenä vuonna. Hotellien liikevaihdon odotetaan kehittyvän positiivisesti korkeamman keskihinnan ja käyttöasteen kautta. Ravitsemiskaupassa kysynnässä nähdään hieman heikentymistä verrattuna edelliseen vuoteen. Matkailu- ja ravitsemiskaupan kysyntää ja myynnin kasvua hidastavat edelleen koronarajoitusten heikentämä talous sekä Venäjän hyökkäyssodan mukanaan tuomat vaikutukset. Henkilöstön saatavuus on kaikilla toimialoilla hieman parantunut. Liikeylijäämän ennakoidaan laskevan vuonna 2024 edelliseen vuoteen verrattuna, mutta säilyvän edelleen hyvällä tasolla.

Liikeylijäämään vaikuttavat yleisesti taloudellisen tilanteen suunta, inflaation ja kuluttajien ostovoiman kehitys sekä investoinnit ja kustannuskehitys.

Investointeihin on vuodelle 2024 varattu 9,3 miljoonaa euroa. Pääkohteina investoinneissa ovat Break Sokos Hotel Vuokatin sekä Puolangan, Ristijärven ja Kuhmo Koulukadun S-markettien uudistukset.