Osuuskauppa Maakunnan toimintakertomus 2022


14.04.2023

Osuuskauppa Maakunnan liikevaihto vuonna 2022 oli 202,3 M€, tilikauden ylijäämä rahoituserien jälkeen oli 8,5 M€. Investointeja Kainuun alueelle tehtiin 13 M€. Osuuskauppa Maakunnan omistaa 35 102 asiakasomistajaa. He saivat bonuksia vuonna 2022 6,5 M€.

S-ryhmän kehitys 1.1. – 31.12.2022

S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) tytäryhtiöineen. S-ryhmän veroton vähittäismyynti vuonna 2022 oli 13 465 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 9,2 prosenttia. S-ryhmässä oli joulukuun lopussa 1 984 toimipaikkaa, kun niitä oli 1 909 edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Alueosuuskauppoja oli 19 ja paikallisosuuskauppoja kuusi.

S-Ryhmän Bonusjärjestelmään kuuluviin osuuskauppoihin liittyi vuonna 2022 86 566 uutta jäsentä. Asiakasomistajien kokonaisjäsenmäärä oli joulukuun lopussa 2 512 159. Bonusta asiakasomistajille maksettiin yhteensä 414 miljoonaa euroa.

S-ryhmän investoinnit olivat 556 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna olivat 784 miljoonaa euroa.

S-ryhmän yhteenlaskettu konsolidoimaton tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 314 miljoonaa euroa voitollinen, kun tulos edellisenä vuonna oli 302 miljoonaa euroa.

Osuuskauppojen yhteenlaskettu tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 309 miljoonaa euroa voitollinen, kun se edellisenä vuonna oli 314 miljoonaa euroa. SOK-yhtymän tulos ennen veroja (IFRS) oli 5 miljoonaa euroa voitollinen, kun se edellisenä vuonna oli 12 miljoonaa euroa tappiollinen.

Osuuskauppa Maakunnan toimintaympäristön kehitys ja riskit

Osuuskauppa Maakunnan vuoden 2022 toimintaympäristöön vaikutti koronapandemian lisäksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Koronarajoitusten poistuminen vahvisti etenkin matkailu- ja ravitsemiskauppaa kasvattaen sekä liikevaihdon että tuloksen positiivista kehitystä. Voimakas inflaation kasvu, jonka yhtenä osatekijänä oli Venäjän hyökkäys Ukrainaan, heikensi selkeästi kotitalouksien ostovoimaa. Asiakkaiden heikentynyt ostovoima näkyi etenkin käyttötavarakaupassa. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla myös päivittäistavarakaupassa oli havaittavissa asiakkaiden ostokäyttäytymisessä siirtymistä edullisempiin tuotevaihtoehtoihin. Merkittävin muutos Osuuskauppa Maakunnan kilpailukentässä vuoden 2022 loppupuolella oli Hotelli Scandic Kajaanin siirtyminen yksityisen yrittäjän omistukseen ja brändiuudistus Peeraketjuun. Muutoin Maakunnan kilpailukentässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Pitkällä aikajänteellä Maakunnan riskit liittyvät edelleen väestömäärän supistumiseen, väestön ikääntymiseen ja keskimääräistä alempaan ostovoiman määrään asukasta kohden. Lisäksi työvoiman saatavuudessa on näköpiirissä haasteita erityisesti matkailu- ja ravitsemistoimialalla.

Osuuskauppa Maakunnan taloudellinen asema ja tulos

Osuuskauppa Maakunnan liikevaihtona toteutui 202,3 milj. € kasvaen edellisestä vuodesta 16,3 milj. € (8,8 %). Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla.

Ylijäämä rahoituserien jälkeen oli 8,5 milj. € (4,2 %). Edellisenä vuonna ylijäämä rahoituserien jälkeen oli 8,5 milj. € (4,6 %). Edellisenä vuonna tulokseen rahoituserien jälkeen sisältyi käyttöomaisuuden myyntivoittoja 0,64 milj. €. Vuonna 2022 niitä oli 1,9 t€. Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,5 % (11,3 %) ja omavaraisuusaste 80,1 % (77,9 %).

Taloudellisen aseman kehitystä kuvaavat tunnusluvut ilmenevät tilinpäätöksen liitetiedoista.

Ympäristöasiat

Ympäristöasioissa Osuuskauppa Maakunta noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja on sitoutunut S-ryhmän keväällä 2020 julkaistuun ilmastotavoitteeseen. Kunnianhimoisen tavoitteen mukaisesti ilmastopäästöjä vähennetään 90 % vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Vuonna 2025 toiminnan on tarkoitus olla hiilinegatiivista eli sitoa ilmasta enemmän hiiltä kuin sinne tuottaa. Toiminnassa, hankinnoissa, kiinteistöjen ylläpidossa ja rakentamisessa pyritään mahdollisimman hyvään energiatehokkuuteen hyödyntäen uusinta teknologiaa ja ohjeistuksia sekä käyttämään uusiutuvaa energiaa.

Syksyllä 2022 otettiin käyttöön seitsemäs aurinkosähkövoimala Vuokatin Smarkettiin. Entiset kuusi voimalaa (Prisma, ABC Lohtaja, S-marketit Suomussalmi, Kuhmo, Hyrynsalmi ja Komiaho) tuottivat kattavan osan kyseisten myymälöiden sähköenergiasta. Yhteensä noin 3300 aurinkopaneelia sisältävät järjestelmät tuottavat noin 50 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuisen kulutuksen verran päästötöntä sähköenergiaa.

S-ryhmän sähköenergiaa toimittavan S-voiman sähköntuotannosta noin 80 % on tuulivoimaa.

Toimipaikkojen valaistusta on uudistettu energiatehokkaammaksi ledvalaisimin. Toimipaikkojen talotekniikan järjestelmien ja lämmöntalteenoton tehostaminen on sisältynyt myymälöissä tehtävien toiminnallisten ja teknisten uudistusten yhteyteen. Kaikki kiinteistöt ovat kulutusseurantajärjestelmän piirissä.

Vuoden 2022 aikana myymälän kylmäjärjestelmiä on uudistettu ja rakennettu energiatehokkaiksi hiilidioksidijärjestelmiksi kolmessa S-marketissa (Laajankangas, Lohtaja ja Komiaho). Jo aiemmin on vastaavat uudistukset tehty yhdeksässä myymälässä. Uudistuksia jatketaan vuonna 2023.

Original Sokos Hotel Valjuksen uudistuksen yhteydessä toteutettiin mittavat energiatehokkuuden parantamistoimet lisäämällä lämpöeristeitä, uusimalla ikkunat sekä uusimalla talotekniikkaa lämmöntalteenottojärjestelmineen.

Liiketoiminnassa syntyvät jätteet lajitellaan toimipaikoissa ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti. Asiakkaiden osallistumista omien jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn ja kierrätykseen helpottavat seitsemän marketin yhteydessä toimivat lajiteltujen jätteiden keräyspisteet.

Sähköautojen ABC latausasemaverkostoa rakennettiin vuoden 2022 aikana yhteensä kahdeksaan toimipaikkaan (Prisma, ABC Lohtaja, Break Sokos Hotel Vuokatti ja Original Sokos Hotel Valjus sekä S-marketit Suomussalmella, Kuhmossa, Vuokatissa ja Hyrynsalmella). Lisäksi Kajaanin Raatikeskuksella on vuonna 2021 avattu latausasema. Latausasemaverkostossa on yhteensä 66 latauspistettä. Kaikilla asemilla voi ladata enimmillään 150 kW teholla. Vuoden 2023 aikana verkostoa tullaan laajentamaan Kainuun alueella kolmella uudella latausasemalla, jotka sijoittuvat Paltamoon, Puolangalle ja Vuolijoelle.

Liikevaihdon kehitys toimialoittain

Osuuskaupan 202,2 miljoonan euron liikevaihdosta 1,3 miljoonaa euroa oli vuokra- ja muita palvelutuottoja. Loppuosa jakaantui toimialoittain seuraavasti (suluissa kehitys edellisestä vuodesta):

  • päivittäis- ja käyttötavarakauppa 147,2 M€ (+ 4,3 %)
  • polttonestekauppa 38,7 M€ (+ 28,5 %)
  • matkailu- ja ravitsemiskauppa 15,0 M€ (+ 12,6 %)

Investoinnit ja käyttöomaisuuden myynnit

Tilikauden suoriteperusteiset investoinnit olivat 13,0 miljoonaa euroa, joka on 6,4 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 7,3 miljoonaa euroa, joka on 3,9 % liikevaihdosta. Merkittävimpiä investointeja olivat kevään 2022 aikana toteutettu Original Sokos Hotel Valjuksen mittava uudistus (32 huonetta, saunatilat, julkisivut), S-market Laajankankaan ja S-market Komiahon laajennukset ja uudistukset, Sale Kajaani Lohtajan muutos S-marketiksi sekä Prisman ravintolamaailman tilamuutosten aloitus syksyllä. Mittava investointi oli myös kahdeksan ABC-latausaseman rakentaminen market- ja hotelliyksiköihin. Lisäksi toimipaikkaverkostossa toteutettiin useita pienempiä korjaus- ja uudistusinvestointeja.

Maksuvalmius ja rahoitus

Maksuvalmius oli koko vuoden hyvä. Nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat +0,1 %, kun ne edellisenä vuonna olivat -0,01. Osuuskaupan likvidit varat olivat vuoden lopussa 9,4 miljoonaa euroa, kun ne edellisen vuoden lopussa olivat 12,5 miljoonaa euroa.

Korollisen vieraan pääoman määrä laski edellisen vuoden loppuun verrattuna 1,2 miljoonalla eurolla ja lainat maksettiin kokonaan tilikaudella 2022. Luotto oli suojattu koronvaihtosopimuksella. Tilikauden aikana pitkäaikaisten lainojen lyhennykset hoidettiin suunnitellusti.

Asiakasomistajuus

Vuoden aikana Osuuskauppa Maakuntaan liittyi 1 221 uutta asiakasomistajaa. Vuoden 2022 lopussa asiakasomistajia oli yhteensä 35 102, joka on 164 enemmän kuin vuotta aiemmin. Bonusmyynti oli 173,0 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen 13,7 miljoonaa euroa. Bonusmyynnin osuus kokonaismyynnistä oli 70,7 prosenttia. Kainuulaistalouksista 76,9 prosentilla on S-Etukortti. Jäsentaloudet saivat Bonuksia yhteensä 6,5 miljoonaa euroa, joka on 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Osuuksien pääasiallisia määräyksiä

Osuuskunnalla on yksi osuuslaji. Osuuksiin ei liity erityisehtoja. Osuuspääoma koostuu jäsenten maksamien osuuspääomaan kirjattujen osuusmaksujen yhteenlasketusta määrästä osuuskauppaan. Vuoden 2015 alusta lähtien sekä jäseneksi liittyneiden että takaisin maksetut osuusmaksut on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sisältyvään osuusmaksurahastoon.

Tilikauden aikana on palautettu osuuskunnan sääntöjen mukaisesti eronneille tai erotetuille jäsenille heidän maksamansa osuusmaksut välittömästi. Palautettujen osuusmaksujen lukumäärä oli 1057 kpl ja osuus kaikista osuuksista 3,0 %. Palautettuja osuusmaksuja vastaavat osuudet on mitätöity. Osuudesta maksettu vastike vastaa jäsenen eroamishetkellä kertynyttä osuusmaksua, joka täyteen maksaneilla jäsenillä on 100 euroa. Palautettujen osuusmaksujen yhteismäärä oli 101 753,73 euroa.

Asiakasomistajien kokonaislukumäärä 31.12.2022 oli 35 102, jossa on lisäystä edellisvuoteen verrattuna 0,5 prosenttia.

Henkilöstö

Vuoden 2022 lopussa Osuuskauppa Maakunta työllisti suoraan 474 henkilöä, joka on 21 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstöstä on kokoaikaisia 20 % ja osa-aikaisia 80 %. Henkilöstö jakautui toimialoille seuraavasti:

  • päivittäis- ja käyttötavarakauppa 333
  • matkailu- ja ravitsemiskauppa 123
  • muu palvelutoiminta 18

Palkkoja ja palkkioita maksettiin vuoden aikana 14,4 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuonna maksettiin 13,8 miljoonaa euroa ja toissa vuonna 13,1 miljoonaa euroa. Koko henkilöstö on tulospalkkauksen piirissä. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 36,2 vuotta. Henkilöstötutkimusyhtiö Eezy Flow myönsi Osuuskauppa Maakunnalle Suomen innostavin työpaikka-tunnustuksen syksyllä 2022 tehdyn työyhteisötutkimuksen perusteella.

Operatiiviset tulokset toimialoittain

Toimialojen ja tulosyksiköiden operatiiviset tulokset on laskettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuitenkin niin, että sisäinen korkokanta on 1,3 %. Päivittäis- ja käyttötavarakaupan operatiivinen tulos oli 4,8 miljoonaa euroa, joka on 3,3 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna operatiivinen tulos oli 5,9 miljoonaa euroa (4,1 % liikevaihdosta).

Polttoneste- ja sähkölatauskaupan operatiivinen tulos oli 1,5 miljoonaa euroa, joka on 4,0 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna tulos oli 1,7 miljoonaa euroa (5,6 % liikevaihdosta). Matkailu- ja ravitsemiskaupan operatiivinen tulos oli 0,5 miljoonaa euroa, joka on 3,1 % liikevaihdosta. Edellisen vuoden tulos oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,00 % liikevaihdosta).

Toimintaympäristön kehitys

Maailmantalouden ja Suomen talouden näkymät näyttivät vielä alkuvuodesta 2022 varsin positiivisilta. Suomi oli hyvää vauhtia elpymässä Covid-19-pandemiasta, ja kansantalous kasvoi. Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäyssota Ukrainaan sekä länsimaiden sen seurauksena asettamat pakotteet aiheuttivat kuitenkin globaalin shokin, joka nosti merkittävästi raakaaineiden ja energian hintoja. Inflaatio lähti Suomessa poikkeuksellisen kovaan nousuun ja myös korkotaso kääntyi nousu-uralle. Näiden tekijöiden vaikutuksesta kuluttajien ostovoima heikentyi merkittävästi ja talouden kasvu hidastui.

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2022 kuluttajahinnat kohosivat Suomessa keskimäärin 7,1 prosenttia erityisesti energian ja elintarvikkeiden hintojen sekä korkojen nousun yhteisvaikutuksena. Korkeimmillaan, yli yhdeksän prosenttia, inflaatio oli vuoden 2022 loppupuolella. Hintojen nousun odotetaan hidastuvan kuluvan vuoden aikana.

Valtiovarainministeriö arvioi joulukuun ennusteessaan Suomen inflaation olevan 4 prosentin tasolla vuonna 2023. Valtiovarainministeriön mukaan Suomen BKT kasvoi 1,9 prosenttia vuonna 2022. Kehitys oli epätasaista. Hyvän alkuvuoden jälkeen nopeasti kiihtyvä inflaatio ja nouseva korkotaso hyydyttivät talouskasvun toisella vuosipuoliskolla. Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen BKT:n supistuvan 0,2 prosenttia vuonna 2023. Myös yksityisen kulutuksen arvioidaan supistuvan 0,5 prosenttia vuositasolla.

Kuluttajien ostovoiman supistuminen vaikutti myös Suomen vähittäiskauppaan. Myynnin volyymi jäi vuoden toisella puoliskolla edellisvuotta selvästi pienemmäksi. Tuotantohintojen nousu on heijastunut myös kuluttajahintoihin, javähittäiskaupan liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna.

Matkailu- ja ravitsemisala on piristynyt merkittävästi alkuvuoden koronarajoitusten päättymisen jälkeen. Pandemia-ajalta kertyneet säästöt ja patoutuneen kysynnän purkautuminen ovat lisänneet erityisesti palvelujen kysyntää. Kulutusta on tukenut myös hyvä työllisyys. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vähentänyt huomattavasti kansainvälisten ja etenkin aasialaisten matkailijoiden määrää, mutta kotimainen kysyntä on kannatellut toimialaa kustannusten kohoamisesta huolimatta. Ostovoiman heikentymisen arvioidaan vaikuttavan voimakkaammin vuoden 2023 aikana. Henkilöstön saatavuus matkailu- ja ravitsemisalalla on hieman helpottunut, mutta yleisesti työntekijöiden löytymisessä on kuitenkin edelleen haasteita. Henkilöstöstä on paikoitellen pulaa myös liikennemyymälöissä ja markettoimialalla.

Alkaneen vuoden näkymät

Vuoden 2023 näkymät ovat haastavat ja ilmassa on paljon epävarmuuksia. Talouden yleinen heikentyminen, kasvavat kustannukset ja sumeat tulevaisuudennäkymät lisäävät kuluttajien ja yritysten varovaisuutta. Kiina teki vuoden 2022 lopulla täyskäännöksen sulkuihin perustuvaan koronastrategiaansa. Sen seurauksena uusin virusmuunnos Kraken leviää nyt erittäin nopeasti Kiinassa ja sen ulkopuolella, mikä saattaa aiheuttaa lyhyellä aikavälillä häiriöitä esimerkiksi toimitusketjuihin. Kiinan laajemmalla avautumisella voi olla myös positiivisia vaikutuksia maailmantalouden kehitykseen.

Vaikka inflaation ei vuonna 2023 uskota Suomessa olevan viime vuoden kaltaisissa poikkeuslukemissa, hintojen ja korkojen nousun odotetaan edelleen jatkuvan etenkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mikä vaikuttaa negatiivisesti kuluttajien ostovoimaan. Jo viime vuoden puolella alkanut taantuma jatkuu ja Suomen BKT:n uskotaan supistuvan jonkin verran vuonna 2023. Kansalaisten epävarmuus tulevasta kehityksestä näkyy hyvin heikkona luottamuksena niin omaan kuin Suomen talouteen, mikä osaltaan saattaa vaimentaa kulutuskysyntää.

Matkailu- ja ravitsemistoimialalla näkymät ovat varsin positiiviset. Käyttötavarakauppa kärsii korkeasta inflaatiosta ja asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos heikentää päivittäistavarakaupan tulosnäkymiä. Vuoden 2023 tuloksen ennakoidaan laskevan mutta säilyvän edelleen hyvällä tasolla.

Investointeihin vuonna 2023 on suunniteltu käytettävän 8,0 milj. € pääkohteiden ollessa mm. Prisman ravintolamaailma ja S-market Vuokatin ja Hyrynsalmen uudistukset.