Osuuskauppa Maakunnan toimintakertomus 2021


12.04.2022

Maakunnan liikevaihto vuonna 2021 oli 185,9 M euroa, voittoa tuli 8,5 M euroa. Investointeja Kainuun alueelle tehtiin 7,3 M eurolla. Osuuskauppa Maakunnan omistaa 34.938  asiakasomistajaa. He saivat bonuksia vuonna 2021 6,0 miljoonaa euroa.

Hallituksen toimintakertomus tilivuodelta 2021

S-ryhmän kehitys 1.1. – 31.12.2021

S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen. S-ryhmän veroton vähittäismyynti oli vuonna 2021 12 328,5 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 5,9 prosenttia (+689 miljoonaa euroa).

S-ryhmällä oli joulukuun lopussa 1 909 toimipaikkaa, kun niitä oli 1 849 edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Alueosuuskauppojen lukumäärä oli vuoden 2021 lopussa 19 ja paikallisosuuskauppojen kuusi. S-ryhmän bonusjärjestelmään kuuluvien asiakasomistajien kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa 2 471 637, jossa oli kasvua 77 341 asiakasomistajaa. Bonusta asiakasomistajille maksettiin yhteensä 379 miljoonaa euroa. S-ryhmän investoinnit kasvoivat 22,4 % edellisvuoteen verrattuna ollen 786 miljoonaa euroa (edellisvuonna 642 miljoonaa euroa).

S-ryhmän yhteenlaskettu konsolidoimaton tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 302 miljoonaa euroa voitollinen, kun tulos edellisenä vuonna oli 199 miljoonaa euroa (kasvua 103 miljoonaa euroa). Osuuskauppojen yhteenlaskettu tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 314 miljoonaa euroa voitollinen, kun se edellisenä vuonna oli 235 miljoonaa euroa (kasvua 79 miljoonaa euroa). SOK-yhtymän tulos ennen veroja (IFRS) oli 12 miljoonaa euroa tappiollinen, kun se edellisenä vuonna oli 36 miljoonaa euroa tappiollinen (parannusta 24 miljoonaa euroa).

Osuuskauppa Maakunnan toimintaympäristön kehitys ja riskit

Osuuskauppa Maakunnan vuoden 2021 toimintaympäristöön vaikutti edelleen vahvasti koronapandemia. Marketkauppa ja etenkin päivittäistavarakauppa selvisivät pandemiasta huolimatta vahvasti. Matkailu- ja  ravitsemiskauppaan pandemia vaikutti edelleen vahvasti, mutta sekä liikevaihto että tulos kääntyivät kasvupolulle. Vähittäiskaupan kilpailukentässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia lukuun ottamatta Kajaanissa toimivan S-market Kauppakadun avaamista keväällä 2021. Muutoin osuuskauppa Maakunnan kilpailukentässä ei vuoden 2021 aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Pitkällä aikajänteellä Maakunnan riskit liittyvät väestömäärän supistumiseen, väestön ikääntymiseen ja keskimääräistä alempaan ostovoiman määrään asukasta kohden.

Osuuskauppa Maakunnan taloudellinen asema ja tulos

Vuonna 2021 Osuuskauppa Maakunnan liikevaihto oli 185,9 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna liikevaihto oli 171,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 liikevaihto toteutui 8,3 % edellistä vuotta suurempana. Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla. Tulos rahoituserien jälkeen oli 8,5 miljoonaa euroa (4,6 % /lv). Edellisenä vuonna tulos rahoituserien jälkeen oli 7,9 miljoonaa euroa (4,6 % /lv). Tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna. Tulokseen rahoituserien jälkeen sisältyy käyttöomaisuuden myyntivoittoja 0,6 milj. euroa. Pakollinen varaus 0,8 milj. euroa on muodostettu tyhjilleen jääneistä Sokos-korttelin toimitiloista. Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,3 %, kun se edellisenä vuonna oli 10,9 %. Omavaraisuusaste oli 77,9 %, kun se edellisenä vuonna oli 74,9 %.

Ympäristöasiat

Ympäristöasioissa Osuuskauppa Maakunta noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja on omalta osaltaan sitoutunut S-ryhmän keväällä 2020 julkaistuun ilmastotavoitteeseen. Kunnianhimoisen tavoitteen mukaisesti ilmastopäästöjä vähennetään 90 % vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Jo vuonna 2025 toiminnan on tarkoitus olla hiilinegatiivista eli sitoa ilmasta enemmän hiiltä kuin sinne tuottaa. Toiminnassa, hankinnoissa, kiinteistöjen ylläpidossa ja rakentamisessa pyritään mahdollisimman hyvään energiatehokkuuteen noudattaen uusimpia viranomaismääräyksiä ja ohjeita sekä uusinta teknologiaa.

Uusi aurinkosähköjärjestelmä on rakennettu vuoden 2021 aikana Komiahon S-markettiin entisten viiden yksikön (Prisma, ABC Lohtaja, S-marketit; Suomussalmi, Kuhmo, Hyrynsalmi) lisäksi. Yhteensä n. 3000 aurinkopaneelia kattavat järjestelmät tuottavat suuren osan kyseisten myymälöiden sähköenergiasta.

Toimipaikkojen valaistusta on uudistettu energiatehokkaammaksi led-valaisimin. Toimipaikkojen talotekniikan järjestelmien ja lämmöntalteenoton tehostaminen on sisältynyt lähtökohtaisesti myymälöissä tehtävien toiminnallisten ja teknisten uudistusten yhteyteen. Kaikki kiinteistöt ovat kulutusseurantajärjestelmän piirissä.

Yhdeksän myymälän kylmäjärjestelmät on uudistettu ja rakennettu energiatehokkaiksi hiilidioksidijärjestelmiksi. Uudistuksia jatketaan vuonna 2022. Ilmastopäästöjen vähentämiseen tähtäävää työtä on tehty myös Vuolijoen Sale -kiinteistössä muuttamalla öljylämmitysjärjestelmä kaukolämpöön. Ristijärven S-market -kiinteistössä käynnistyi vuoden 2021 lopussa muutos öljylämmityksestä maalämpöön.

Liiketoiminnassa syntyvät jätteet lajitellaan toimipaikoissa ympäristösuojeluohjeiden mukaisesti. Asiakkaiden osallistumista omien jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn ja kierrätykseen helpottavat seitsemän marketin yhteydessä toimivat lajiteltujen jätteiden keräyspisteet.

Sähköautojen latauspisteitä on käytössä neljässä Osuuskauppa Maakunnan toimipaikassa. Vuoden 2021 lopulla avattiin osana valtakunnallista ABC latausverkoston toteutusta ABC mobiiliin pohjautuva latausasema Kajaanin Raatikeskukseen. Vuoden 2022 aikana verkostoa tullaan laajentamaan Kainuun alueella kahdeksalla uudella latausasemalla.

Liikevaihdon kehitys toimialoittain

Osuuskaupan 185,9 miljoonan euron liikevaihdosta 1,2 miljoonaa euroa oli vuokra- ja muita palvelutuottoja. Loppuosa jakaantui toimialoittain seuraavasti (suluissa kehitys edellisestä vuodesta):

– päivittäis- ja käyttötavarakauppa 141,2 M€ (+ 4,0 %)

– polttonestekauppa 30,2 M€ (+ 28,9 %)

– matkailu- ja ravitsemiskauppa 13,3 M€ (+ 15,7 %)

Investoinnit ja käyttöomaisuuden myynnit

Tilikauden suoriteperusteiset investoinnit olivat 7,3 miljoonaa euroa, joka on 3,9 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 8,8 miljoonaa euroa, joka on 5,1 % liikevaihdosta.

Merkittävimpiä investointeja olivat keväällä 2021 valmistuneen Raatikeskuksen rakentaminen, Prisma Kajaanin talotekniikan uudistuksen loppuunsaattaminen, S-marketyksiköiden miljööuudistus sekä Alkon vuokratilan rakentaminen S-market Suomussalmen yhteyteen. Lisäksi toimipaikkaverkostossa toteutettiin useita pienempiä korjaus- ja uudistusinvestointeja. Käyttöomaisuuden myyntituotot olivat noin 1,3 miljoonaa euroa, muodostuen pääasiassa tontin määräalan myynnistä rakennusliikkeelle asuntorakentamista varten.

Maksuvalmius ja rahoitus

Maksuvalmius oli koko vuoden hyvä. Nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat -0,1 %, kun ne edellisenä vuonna olivat +0,01. Osuuskaupan likvidit varat olivat vuoden lopussa 12,5 miljoonaa euroa, kun ne edellisen vuoden lopussa olivat 9,3 miljoonaa euroa.

Korollisen vieraan pääoman määrä laski edellisen vuoden loppuun verrattuna 3,3 miljoonalla eurolla 1,2 miljoonaan euroon. Luotto on suojattu koronvaihtosopimuksella. Tilikauden aikana pitkäaikaisten lainojen lyhennykset hoidettiin suunnitellusti.

Asiakasomistajuus

Vuoden aikana Osuuskauppa Maakuntaan liittyi 1 091 uutta asiakasomistajaa. Vuoden 2021 lopussa asiakasomistajia oli yhteensä 34 938, joka on 181 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Bonusmyynti oli 159,3 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen 11,7 miljoonaa euroa. Bonusmyynnin osuus kokonaismyynnistä oli 71,0 prosenttia. Kainuulaistalouksista 76,7 prosentilla on S-Etukortti. Jäsentaloudet saivat Bonuksia yhteensä 6,0 miljoonaa euroa, joka on 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Osuuksien pääasiallisia määräyksiä

Osuuskunnalla on yksi osuuslaji. Osuuksiin ei liity erityisehtoja. Osuuspääoma koostuu jäsenten maksamien osuuspääomaan kirjattujen osuusmaksujen yhteenlasketusta määrästä osuuskauppaan. Vuoden 2015 alusta lähtien sekä jäseneksi liittyneiden että takaisin maksetut osuusmaksut on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sisältyvään osuusmaksurahastoon.

Tilikauden aikana on palautettu osuuskunnan sääntöjen mukaisesti eronneille tai erotetuille jäsenille heidän maksamansa osuusmaksut välittömästi. Palautettujen osuusmaksujen lukumäärä oli 1272 kpl ja osuus kaikista osuuksista 3,6 %. Palautettuja osuusmaksuja vastaavat osuudet on mitätöity. Osuudesta maksettu vastike vastaa jäsenen eroamishetkellä kertynyttä osuusmaksua, joka täyteen maksaneilla jäsenillä on 100 euroa. Palautettujen osuusmaksujen yhteismäärä oli 123 570,51 euroa.

Asiakasomistajien kokonaislukumäärä 31.12.2021 oli 34 938, jossa on vähennystä edellisvuoteen verrattuna 0,5 prosenttia.

Henkilöstö

Vuoden 2021 lopussa Osuuskauppa Maakunta työllisti suoraan 453 henkilöä, joka on 28 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstöstä on kokoaikaisia 20 % ja osa-aikaisia 80 %. Henkilöstö jakautui toimialoille seuraavasti:

– päivittäis- ja erikoistavarakauppa 320

– matkailu- ja ravitsemiskauppa 116

– muu palvelutoiminta 17

Palkkoja ja palkkioita maksettiin vuoden aikana 13,8 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuonna maksettiin 13,1 miljoonaa euroa ja toissa vuonna 13,7 miljoonaa euroa. Koko henkilöstö on tulospalkkauksen piirissä. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 37,0 vuotta.

Henkilöstötutkimusyhtiö Eezy Flow myönsi Osuuskauppa Maakunnalle Suomen innostavin työpaikka-tunnustuksen syksyllä 2021 tehdyn työyhteisötutkimuksen perusteella.

Operatiiviset tulokset toimialoittain

Toimialojen ja tulosyksiköiden operatiiviset tulokset on laskettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuitenkin niin, että sisäinen korkokanta on 0,95 %.

Päivittäis- ja käyttötavarakaupan operatiivinen tulos oli 5,9 miljoonaa euroa, joka on 4,1 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna operatiivinen tulos oli 5,5 miljoonaa euroa (4,1 % liikevaihdosta).

Polttonestekaupan operatiivinen tulos oli 1,7 miljoonaa euroa, joka on 5,6 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna tulos oli 1,1 miljoonaa euroa (4,5 % liikevaihdosta).

Matkailu- ja ravitsemiskaupan operatiivinen tulos oli -0,1 miljoonaa euroa, joka on -0,0 % liikevaihdosta. Edellisen vuoden tulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-3,1 % liikevaihdosta).

Toimintaympäristön kehitys

Maailmankauppa on elpynyt Covid-19 Pandemiasta ja Suomen talous on jatkanut kasvuaan vuonna 2021. Maailmantalouden parantumisen ja yleisten elvytystoimien johdosta sekä vienti että tuonti ovat kasvaneet. Kasvu on ollut kuitenkin kaksijakoista. Suomessa mm. vähittäiskaupan toimiala on kokonaisuutena hyötynyt pandemiasta ja teollisuuden vienti on kasvanut edellisvuodesta. Rajoitukset ovat kuitenkin vaikuttaneet vahvasti osaan toimialoista ja esimerkiksi matkailu- ja ravitsemistoimiala on ollut rajoitusten johdosta edelleen merkittävissä vaikeuksissa. Suomen vientitalous selvisi koko korona-ajan suhteellisen vähin vaurioin. Vähittäiskauppaa auttoi kulutustottumusten muutos pandemia-aikana, merkittävimpänä kulutuksen siirtyminen koteihin. Kun palveluja ei ole päästy käyttämään normaaliin tapaan eikä ulkomaanmatkailu ole ollut mahdollista, ovat varat ohjautuneet osin säästämiseen, käyttötavaroiden ostamiseen sekä kodin ehostamiseen. Vuoden 2021 kasvun (BKT) arvioidaan olevan noin 3,4 prosentin tasolla ja vuoden 2022 noin 3,0 prosentissa.

Suomessa vähittäiskaupan myynnin kasvu pysähtyi vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, mutta myynnin määrä oli silti selvästi vuoden takaista suurempi. Kuluttajien hyvä luottamus omaan talouteen sekä korkea säästämisaste luovat positiivisia edellytyksiä yksityisen kulutuksen kasvulle. Työvoimapula on kuitenkin kasvanut ja työvoiman saatavuus saattaa asettaa esteitä kasvulle. Erityisesti matkailu- ja ravitsemisala on kärsinyt pahasti pandemiassa, ja työntekijöitä on hakeutunut muille aloille.

EKP:n neuvoston rahapolitiikan päätavoite on hintavakauden ylläpitäminen. Neuvoston mukaan hintavakauden ylläpitäminen onnistuu parhaiten, kun tavoitteena on 2 prosentin inflaatiovauhti keskipitkällä aikavälillä. Kysynnän nousu ja muut tekijät ovat jo nostaneet öljyn, energian ja raaka-aineiden hintoja. Lisäksi työvoiman niukkuus ja kuluttajahintojen nousu saattavat kasvattaa palkkakustannuksia. Tämä saattaa ruokkia inflaatiota sekä hidastaa kasvua. Vuoden 2021 keskimääräinen inflaatio oli 2,2 prosenttia ja vuoden 2022 inflaation ennustetaan olevan noin 2,6 prosenttia.

Alkaneen vuoden näkymät

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla talouteen vaikuttavat vahvasti voimassa olevat koronarajoitukset. Korkea säästämisaste ja kuluttajien hyvä mieliala ovat kuitenkin luoneet edellytykset yksityisen kulutuksen kasvulle. Yksityisen kulutuksen ennustetaan kasvavan yhä vuonna 2022, ja myös yksityisten investointien ennustetaan kasvavan.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan osalta tilanne on hieman helpottunut, mutta riittämätön kysyntä vaikeuttaa edelleen myynnin kasvun kehitystä. Kysyntään vaikuttavat keskeisesti uuden virusvariantin leviäminen ja vaikutukset, rajoitteiden kesto sekä laajuus, rokotuskattavuuden kehittyminen sekä yleinen maailmantalouden tilanne. Työvoimapula on edelleen merkittävä kasvun este. Patoutunutta kysyntää on nähtävissä ja elpymisen odotetaan jatkuvan kotimaan vapaa-ajan matkailun vetämänä. Kansainvälisen matkailun osalta epävarmuutta on merkittävästi enemmän.

Matkailu- ja ravitsemistoimialalla on edelleen odotuksia palautuvasta B2B-matkustuksesta. Uusi virusmuunnos ja sen voimakas leviäminen on kuitenkin vaikuttanut heikentävästi varauskantaan erityisesti alkuvuoden osalta. Voimassa olevat ravintolarajoitukset rajoittavat edelleen täysimääräistä kaupan tekoa.

Vuoden 2022 tuloksen rahoituserien jälkeen ennakoidaan säilyvän edelleen hyvällä tasolla.