Osuuskauppa Maakunnan toimintakatsaus 2020


13.04.2021

Maakunnan liikevaihto vuonna 2020 oli 171,6 M euroa, voittoa tuli 7,9 M euroa. Investointeja Kainuun alueelle tehtiin 8,8 M eurolla. Osuuskauppa Maakunnan omistaa 35.119 asiakasomistajaa. He saivat bonuksia vuonna 2020 5,7 miljoonaa euroa.

Hallituksen toimintakertomus tilivuodelta 2020

S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen. S-ryhmän veroton vähittäismyynti oli vuonna 2020 11 625 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 prosenttia.

S-ryhmässä oli joulukuun lopussa 1 849 toimipaikkaa, kun niitä oli 1 854 edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Alueosuuskauppojen lukumäärä oli vuoden 2020 lopussa 19 ja paikallisosuuskauppojen kuusi. Bonusjärjestelmään kuuluviin osuuskauppoihin liittyi vuoden 2020 aikana 70 111 uutta jäsentä. Asiakasomistajien kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa 2 453 715. Bonusta asiakasomistajille maksettiin yhteensä 358 miljoonaa euroa.

S-ryhmän investoinnit olivat 642 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 498 miljoonaa euroa.

S-ryhmän yhteenlaskettu konsolidoimaton tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 199 miljoonaa euroa voitollinen, kun tulos edellisenä vuonna oli 367 miljoonaa euroa. Osuuskauppojen yhteenlaskettu tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 235 miljoonaa euroa voitollinen, kun se edellisenä vuonna oli 299 miljoonaa euroa. SOK-yhtymän tulos ennen veroja (IFRS) oli 36 miljoonaa euroa tappiollinen, kun se edellisenä vuonna oli 67 miljoonaa euroa voitollinen.

Osuuskauppa Maakunnan toimintaympäristön kehitys ja riskit

Osuuskauppa Maakunnan toimintaympäristöön vuonna 2020 vaikutti vahvasti koronapandemia. Marketkauppa ja etenkin päivittäistavarakauppa hyötyivät pandemia-ajasta vahvasti. Sitä vastoin majoitus- ja ravitsemiskaupan volyymit ja tulos laskivat pandemian seurauksena merkittävästi. Vähittäiskaupan kilpailukentässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia lukuun  ottamatta Kajaanissa toimivan S-market Kauppakadun sulkemista vuodeksi 2020. Muutoin osuuskauppa Maakunnan kilpailukentässä ei vuoden 2020 aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Pitkällä tähtäimellä Maakunnan riskit liittyvät jatkossakin väestömäärän supistumiseen, väestön ikääntymiseen ja keskimääräistä alempaan ostovoiman määrään asukasta kohden.

Osuuskauppa Maakunnan taloudellinen asema ja tulos

Vuonna 2020 Osuuskauppa Maakunnan liikevaihto oli 171,6 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna liikevaihto oli 173,9 miljoonaa euroa, joten vuoden 2020 liikevaihto toteutui 1,3 % edellistä vuotta pienempänä. Liikevaihto kasvoi ainoastaan päivittäis- ja käyttötavarakaupan toimialoilla. Tulos rahoituserien jälkeen oli 7,9 miljoonaa euroa (4,6 % /lv). Edellisenä vuonna tulos rahoituserien jälkeen oli 6,8 miljoonaa euroa (3,9 % /lv). Tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna. Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,9 %, kun se edellisenä vuonna oli 9,9 %. Omavaraisuusaste oli 74,9 %, kun se edellisenä vuonna oli 71,4 %.

Ympäristöasiat

Ympäristöasioissa Osuuskauppa Maakunta noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja on omalta osaltaan sitoutunut S-ryhmän keväällä 2020 julkaistuun ilmastotavoitteeseen. Tavoitteen mukaisesti ilmastopäästöjä vähennetään 90 % vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Jo vuonna 2025 toiminnan on tarkoitus olla hiilinegatiivista eli sitoa ilmasta enemmän hiiltä kuin sinne tuottaa. Toiminnassa, hankinnoissa, kiinteistöjen ylläpidossa ja rakentamisessa pyritään mahdollisimman hyvään energiatehokkuuteen noudattaen uusimpia viranomaismääräyksiä ja ohjeita sekä uusinta teknologiaa.

Aurinkosähköjärjestelmät on rakennettu vuoden 2020 aikana Suomussalmen ja Hyrynsalmen S-marketteihin. Jo aiemmin käyttöönotetut järjestelmät (Prisma, Abc Kajaani, S-market Kuhmo) ovat tuottaneet sähköä auringosta tavoitteiden mukaisesti. Toimipaikkojen valaistusta on uudistettu energiatehokkaammaksi led-valaisimin. Toimipaikkojen talotekniikan järjestelmien ja lämmöntalteenoton tehostaminen on sisältynyt lähtökohtaisesti yksiköissä tehtävien toiminnallisten ja teknisten uudistusten yhteyteen. Kaikki kiinteistöt ovat kulutusseurantajärjestelmän piirissä.

Kauppapaikkojen kylmäjärjestelmiä on uudistettu energiatehokkaammiksi hiilidioksidijärjestelmiksi kahdeksan kauppapaikan osalta. Uudistuksia jatketaan vuonna 2021. Liiketoiminnassa syntyvät jätteet lajitellaan toimipaikoissa ympäristösuojeluohjeiden mukaisesti. Asiakkaiden osallistumista omien jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn ja kierrätykseen helpottavat seitsemän marketin yhteydessä toimivat lajiteltujen jätteiden keräyspisteet.

Sähköautojen latauspisteitä on kolmessa Osuuskauppa Maakunnan toimipisteessä.

Liikevaihdon kehitys toimialoittain

Osuuskaupan 171,6 miljoonan euron liikevaihdosta 0,9 miljoonaa euroa oli vuokra- ja muita palvelutuottoja. Loppuosa jakaantui toimialoittain seuraavasti (suluissa kehitys edellisestä vuodesta):

– päivittäis- ja käyttötavarakauppa 135,8 M€ (+ 2,1 %)

– polttonestekauppa 23,4 M€ (- 6,6 %)

– matkailu- ja ravitsemiskauppa 11,5 M€ (-22,4 %)

Investoinnit ja käyttöomaisuuden myynnit

Tilikauden suoriteperusteiset investoinnit olivat 8,8 miljoonaa euroa, joka on 5,1 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 6,1 miljoonaa euroa, joka on 3,5 % liikevaihdosta. Merkittävimpiä investointeja olivat keväällä 2021 valmistuvan Raatikeskuksen rakentaminen, Prisma Kajaanin talotekniikan uudistuksen loppuunsaattaminen, S-market yksiköiden miljööuudistus sekä Suomussalmen S-marketin yhteyteen Alko -vuokratilan rakentaminen. Lisäksi toteutui useita pienempiä korjaus- ja uudistusinvestointeja toimipaikkaverkostossa. Käyttöomaisuuden myyntituotot olivat noin 0,5 miljoonaa euroa.

Maksuvalmius ja rahoitus

Maksuvalmius oli koko vuoden hyvä. Nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat +0,1 %, joka on sama kuin edellisenä vuonna. Osuuskaupan likvidit varat olivat vuoden lopussa 9,3 miljoonaa euroa, kun ne edellisen vuoden lopussa olivat 8,1 miljoonaa euroa. Korollisen vieraan pääoman määrä laski edellisen vuoden loppuun verrattuna 3,5 miljoonalla eurolla 4,5 miljoonaan euroon. Luotot on suojattu koronvaihtosopimuksilla. Tilikauden aikana pitkäaikaisten lainojen lyhennykset hoidettiin suunnitellusti.

Asiakasomistajuus

Vuoden aikana Maakuntaan liittyi 876 uutta asiakasomistajaa. Vuoden 2020 lopussa asiakasomistajia oli yhteensä 35 119, joka on 57 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Bonusmyynti oli 147,6 miljoonaa euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen oli 1,6 miljoonaa euroa. Bonusmyynnin osuus kokonaismyynnistä oli 71,2 prosenttia. Kainuulaistalouksista 77,1 prosentilla on S-Etukortti. He saivat Bonuksia yhteensä 5,7 miljoonaa euroa, joka on 0,7 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Osuuksien pääasiallisia määräyksiä

Osuuskunnalla on yksi osuuslaji. Osuuksiin ei liity erityisehtoja.

Osuuspääoma koostuu jäsenten maksamien osuuspääomaan kirjattujen osuusmaksujen yhteenlasketusta määrästä osuuskauppaan. Vuoden 2015 alusta lähtien sekä jäseneksi liittyneiden osuusmaksut että takaisin maksetut on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sisältyvään osuusmaksurahastoon. Tilikauden aikana on palautettu osuuskunnan sääntöjen mukaisesti eronneille tai erotetuille jäsenille heidän maksamansa osuusmaksut välittömästi. Palautettujen osuusmaksujen lukumäärä oli 933 kpl ja osuus kaikista osuuksista 2,7 %. Palautettuja osuusmaksuja vastaavat osuudet on mitätöity. Osuudesta maksettu vastike vastaa jäsenen eroamishetkellä kertynyttä osuusmaksua, joka täyteen maksaneilla jäsenillä on 100 euroa. Palautettujen osuusmaksujen yhteismäärä oli 89 726,50 euroa. Asiakasomistajien kokonaislukumäärä 31.12.2020 oli 35 119, jossa vähennystä edellisvuoteen verrattuna oli 0,2 prosenttia.

Henkilöstö

Vuoden 2020 lopussa Osuuskauppa Maakunta työllisti suoraan 425 henkilöä, joka on 16 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstöstä on kokoaikaisia 21 % ja osa-aikaisia 79 %. Henkilöstö jakautui toimialoille seuraavasti:

– päivittäis- ja erikoistavarakauppa 311

– matkailu- ja ravitsemiskauppa 97

– muu palvelutoiminta 17

Palkkoja ja palkkioita maksettiin vuoden aikana 13,1 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuonna maksettiin 13,7 miljoonaa euroa ja toissa vuonna 13,6 miljoonaa euroa. Koko henkilöstö on tulospalkkauksen piirissä. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 38,0 vuotta.

Operatiiviset tulokset toimialoittain

Toimialojen ja tulosyksiköiden operatiiviset tulokset on laskettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuitenkin niin, että sisäinen korkokanta on 0,95 %.

Päivittäis- ja käyttötavarakaupan operatiivinen tulos oli 5,5 miljoonaa euroa, joka on 4,1 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna operatiivinen tulos oli 3,5 miljoonaa euroa (2,6 % liikevaihdosta).

Polttonestekaupan operatiivinen tulos oli 1,1 miljoonaa euroa, joka on 4,5 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna tulos oli 0,8 miljoonaa euroa (3,1 % liikevaihdosta).

Matkailu- ja ravitsemiskaupan operatiivinen tulos oli -0,4 miljoonaa euroa, joka on -3,1 % liikevaihdosta. Edellisen vuoden tulos oli 0,9 miljoonaa euroa (5,8 % liikevaihdosta).

Toimintaympäristön kehitys

Suomen taloudessa ja yhteiskunnassa elettiin vuonna 2020 poikkeuksellisia aikoja maailmanlaajuisen pandemian levitessä Suomeen alkuvuonna. Yhteiskunnassa on koettu kuluneen vuoden aikana useita erilaisia rajoitustoimia, joilla on pyritty hidastamaan ja estämään koronatartuntojen määrää. Rajoitteilla on kuitenkin ollut merkittävä vaikutus tavaroiden ja palveluiden vaihdantaan.

Suomen Pankin mukaan Suomen talous supistui vuonna 2020 noin 3,8%, joka on euroalueella keskimääräistä pienempi luku. Pienentyneellä talouden kasvulla on vaikutuksia talousalueen kykyyn käynnistää investointeja tulevaisuudessa. Mikäli koronarokotteiden avulla kyetään saavuttamaan joukkoimmuniteetti ja myöhemmin pysäyttämään pandemia, voi Suomen talous lähivuosina eri ennusteiden mukaan nousta yksityisen kulutuksen avulla yli kahden prosentin kasvuun.

Suomi aloitti ensimmäiset rokotukset vuonna 2020 joulukuussa ja vuoden 2021 aikana markkinoille odotetaan tulevan useampi koronarokote. Alkavan vuoden talouskasvu tulee ennusteiden perusteella olemaan 2,2 % kotimaisen kulutuksen kasvun ansiosta. Kasvuun kuitenkin vaikuttaa merkittävästi epidemian mahdollinen kiihtyminen alkuvuoden aikana, jolloin rokotteita ei ole vielä laajasti saatavilla.

Työttömyyden kasvun ennustetaan vuoden 2021 aikana pysähtyvän ja kääntyvän laskuun vuoden 2022 aikana ja palautuvan hitaasti pandemiaa edeltävälle tasolle lähivuosien aikana. Inflaation odotetaan olevan ensi vuonna Suomessa noin prosentin luokkaa. Korkotasojen oletetaan pysyvän poikkeuksellisen matalana myös vuonna 2021, mikä osaltaan tukee talouden elpymistä.

Kaupan alan odotetaan jatkavan hidasta kasvua, mutta myös vähittäiskaupan kehitys on riippuvainen Suomen pandemiatilanteesta ja rokotesuojan onnistumisesta. Päivittäistavarakaupan volyymien kasvu on ollut voimakasta ja kuluttajien lisääntynyt kysyntä on näyttäytynyt selvästi ruuan verkkokaupan lisääntyneinä tilauksina pandemian aikana. Majoitus- ja  ravitsemiskaupan toimialan odotetaan toipuvan täysimääräisesti vasta pandemian päätyttyä. Kansainvälisen turismin ja liikematkustuksen käynnistyminen tulevat nostamaan käyttöasteita, mutta toipuminen pandemiaa edeltävälle tasolle voi kestää vuosia. Ravitsemispalvelujen liikevaihdon arvioidaan pysyvän poikkeuksellisen alhaisella tasolla yhtäältä ihmisten välttäessä kontakteja ja toisaalta ravintoloiden asiakasmääriä rajoittavan lainsäädännön takia.

Alkavan vuoden näkymät

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla talouteen vaikuttavat vahvasti voimassa olevat rajoitukset. Koronarokotteiden jakelusta sekä vaikuttavuudesta riippuu, miten taloutta voidaan avata ja millä aikataululla. Arvioidaan, että vuoden toisella puoliskolla suurin osa Suomen ja Euroopan väestöstä on rokotettu. Tämä mahdollistaa rajoitteiden purkamisen asteittain sekä talouden vaiheittaisen avautumisen.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan kysynnän osalta alkuvuoden näkymät ovat edelleen hyvin epävarmat. Kysyntään vaikuttavat keskeisesti erilaisten rajoitteiden kesto sekä laajuus, rokotteiden saatavuus sekä yleinen maailmantalouden tilanne. Patoutunutta kysyntää on kuitenkin nähtävissä ja elpyminen alkanee hitaasti kotimaan vapaa-ajan matkailun ja ravintolakaupan vetämänä. Kansainvälisen matkailun osalta epävarmuutta on merkittävästi enemmän. Marketkaupan odotetaan parantavan tulostaan viime vuodesta, mutta koronapandemian mahdollisesti pitkittyessä sillä on negatiiviset vaikutukset erityisesti kauppakeskusyksiköihin.

Vuoden 2021 tuloksen rahoituserien jälkeen ennakoidaan heikentyvän vuodesta 2020, mutta säilyvän edelleen hyvällä tasolla. Vuoden 2021 investointeihin on suunniteltu käytettävän noin 6,0 milj. euroa olennaisimman kohteen ollessa Raatikeskus -hanke, joka käynnistyi tilikaudella 2020 ja valmistuu tilikaudella 2021.